เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภ...
       การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ...
  โครงการท้องถิ่นร่วมใจ พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒...
  โครงการอบรมการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การ...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ค...
  โครงการประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่...
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพน พฤศจิกายน 2...
  การประชุมปรึกษาหารือการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง...
  งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโ...
  ประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ...
   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ป่นกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง