เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์: www.poncity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +  นางณฐอร  การถัก
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพน
  โทรศัพท์ + 089-841-2440
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th
 
  ชื่อ +  
นายสมพงษ์   สุริโย
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  086-861-1195
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th
  ชื่อ +  
 นางสาวภัทราพร  โพนะทา
  ตำแหน่ง +  รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  093-378-8863
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th

  ชื่อ +  นางสุปราณี  พันธะรี
  ตำแหน่ง +   รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 087-216 -4288
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th
 
  ชื่อ +  นายศรีประวัติ วิลาศรี
  ตำแหน่ง +  รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
  โทรศัพท์ +  08 1872 1094
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th
 

 

  ชื่อ + นางสาวกัลยา แท่นจันทร์
  ตำแหน่ง +  รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
  โทรศัพท์ + 08 8332 9511
  อีเมล์ +  admin@poncity.go.th