สำนักงานเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  ด้วยความห่วงใย  
  สำนักงานเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์