วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มชนิดใสผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนองสิม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง