เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.poncity.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม 
นางเสาวนีย์ คำเสนาะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศรีประวัติ  วิลาศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางสาววนิดา ดุลนีย์ นางสาวบัวผัน ศรีบัว นางจันทร์เพ็ง ศรีบัว
นักวิชาการศีกษา


นางสมดี  สระทอง
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย

นายธวัชชัย ยามโสภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย

นางสาวปภาวรินท์ ภูมิสาตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย


นางสาวนารีรัตน์ อินทะพล
นักวิชาการวัฒนธรรม

นางอุบลรัตน์  ชาพา
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


 
นางสาวสมเพ็ช จันทะหงษ์

นางสาวอนุมา   นิยนันต์
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยนางสาวภาวิณี  ดีปะติ


พนักงานจ้าง